(Episode 16) – An Old Warrior | Whitetail Season | Shows